MENARO, WILMON
 Name and vital stats
  MENARO, WILMON (writer)
 KITCHEN SINK PRESS
  Text (wr/) 1987> 87